فروشگاه درسآب به عنوان یکی از مراکز معتبر فروش آبهای خالص و فوق خالص سعی دارد که بهترین آب های مقطر، دمین و دیونیزه بهمراه محصولات کاربردی را به تمام هموطنان ایران زمین عرضه کند.
هدف درسآب برآورده کردن نیاز رو به رشد صنعت و مراکز تحقیقاتی به مواد با خلوص بالا به ویژه آب  خالص و فوق خالص می باشد.